5.15. Dimnjaci

Detalji
5.15.1. "Zidanje dimnjaka punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine od 2 cm. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja. Pri vrhu dimnjaka ispustiti opeke radi formiranja venca. U cenu ulazi i pomoćna skela."
Obračun po m³.
a. Punom opekom.
 
b. Opekom starog formata.
 
5.15.2. "Zidanje dimnjaka punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Horizontalne i vertikalne spojnice moraju biti iste debljine, uvučene do 2 cm. Prilikom zidanja koristiti četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara dimenzijama fuga. Slog mora biti pravilan. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja. Fuge sa spoljne strane obraditi cementnim malterom razmere 1:2, po uputstvu projektanta. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela."
Obračun po m³.
 
 
5.15.3. "Preziđivanje postojećih dimnjaka punom opekom sa nabavkom opeke, u produžnom malteru razmere 1:2:6. Postojeći dimnjak porušiti po projektu i uputstvu projektanta. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine od 2 cm. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja. Pri vrhu dimnjaka po uzoru na postojeće ispustiti opeke radi formiranja venca. U cenu ulazi i pomoćna skela."
Obračun po m³.
a. Punom opekom.
 
b. Opekom starog formata.
 
5.15.4. "Nabavka i ugradnja dimnjačkih vratanaca od betona."
Obračun po komadu.
 
Kom
 
5.15.5. "Nabavka i ugradnja dimnjačkih vratanaca od pocinkovanog lima debljine 1,0 mm."
Obračun po komadu.
 
Kom
 
5.15.6. "Nabavka i ugradnja dimnjačkih štucni od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm."
Obračun po komadu.
 
Kom
 
5.15.7. "Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu punom opekom, debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Po završenom zidanju spojnice očistiti, pripremiti za malterisanje ili dersovati. U cenu ulazi i pomoćna skela."
Obračun po m².
 
 
5.15.8. "Obziđivanje dimnjačkih metalnih kanala punom opekom, debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Po završenom zidanju spojnice očistiti, pripremiti za malterisanje ili dersovati. U cenu ulazi i pomoćna skela."
Obračun po m².
 
 
5.15.9. "Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu i iznad krova punom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Po završenom zidanju spojnice očistiti, pripremiti za malterisanje ili dersovati. U cenu ulazi i pomoćna skela."
Obračun po m².
a. Debljine 7cm.
 
b. Debljine 12cm.
 
5.15.10. "Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu i iznad krova šupljom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Po završenom zidanju spojnice očistiti, pripremiti za malterisanje ili dersovati. U cenu ulazi i pomoćna skela."
Obračun po m².
a. Debljine 7cm.
 
b. Debljine 12cm.
 
5.15.11. "Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu i iznad krova punom fasadnom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. U cenu ulazi fugovanje i pomoćna skela."
Obračun po m².
a. Debljine 7cm.
 
b. Debljine 12cm.
 
5.15.12. "Zidanje dimnjačke kape punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Kapu izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Spojnice sa spoljne strane, po završenom zidanju, očistiti do dubine od 2 cm. Unutrašnju stranu dimnjačkih kapa obraditi prilikom zidanja. U cenu ulazi i pomoćna skela."
Obračun po komadu.
a. Punom opekom.
Kom
 
b. Opekom starog formata.
Kom
 
5.15.13. "Zidanje dimnjačke kape punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Horizontalne i vertikalne spojnice moraju biti iste debljine, uvučene do 2 cm. Prilikom zidanja koristiti četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara dimenzijama fuga. Slog mora biti pravilan. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Unutrašnju stranu dimnjačkih kapa obraditi prilikom zidanja. Fuge sa spoljne strane obraditi cementnim malterom razmere 1:2, po uputstvu projektanta. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela."
Obračun po komadu.
 
Kom
 
5.15.14. "Izrada dimnjačke kape od armiranog betona. Po detaljima i uputstvu projektanta uraditi oplatu, dimnjačku kapu armirati i kapu betonirati sitnozrnim betonom. Unutrašnju stranu dimnjačke kape obraditi. Spoljne strane malterisati i obraditi produžnim malterom. U cenu ulaze i izrada, obrada i pomoćna skela. "
Obračun po komadu.
 
Kom
 
5.15.15. "Izrada dimnjačke kape od natur betona. Po detaljima i uputstvu projektanta uraditi oplatu za dimnjačku kapu i armirati. Dimnjačku kapu betonirati sitnozrnim betonom. Unutrašnju stranu dimnjačke kape obraditi. U cenu ulaze i izrada, obrada i pomoćna skela. "
Obračun po komadu.
 
Kom
 
5.15.16. "Izrada dimnjačke kape od armiranog betona, po detaljima i uputstvu projektanta. Izraditi oplatu i betonirati sitnozrnim betonom. Unutrašnju stranu dimnjačke kape obraditi. Spoljne strane malterisati i obraditi produžnim malterom. U cenu ulaze i izrada, obrada i pomoćna skela."
Obračun po komadu.
 
Kom
 
5.15.17. "Zidanje YU troslojnog montažnog jednostrukog dimnjaka prečnika kanala 13,5 cm, spoljnih dimenzija 29x29 cm, „Građevinar“ Bačka Palanka. Preko temelja montirati dimnjak. Šamotnu dimnjačku cev smaknuti za 16,5 cm u odnosu na blok omotača, podbetoniranjen prve cevi. Cevi dimnjaka spajati sa produžnim malterom razmere 1:2:6, preko ovlažene cevi. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili slično upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline, preko suve i obrisane cevi. Debljina spoja cevi je 7 mm. Debljina spoja blokova omotača je 10 mm. Na sastavima blokova omotača oko cevi omotati dilataciono uže od mineralne vune, sa preklopom od 5 cm. Uže od mineralne vune omotati oko priključka za dimnjačka vratanca i svakog priključka da se omogući dilatacija, odnosno da dimnjačka cev radi nezavisno od omotača. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta, mineralna vuna, Stiropor) i zaliti betonom, da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. Između betonske ploče i dimnjačke cevi ostaviti prekid za svakih m1 visine dimnjaka po 2 mm visine, minimalno 30 mm. Prekid prekriti bakarnim ili olovnim limom debljine 1,5 mm. Dimnjak završiti elementom „Venturius“ za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka."
Obračun po m.
a. Dimnjak Ø 13,5cm, 29x29cm.
m
 
b. Dimnjak Ø 16cm, 36x36cm.
m
 
c. Dimnjak Ø 20cm, 40x40cm.
m
 
d. Dimnjak Ø 25cm, 50x50cm.
m
 
e. Dimnjak Ø 30cm, 55x55cm.
m
 
f. Dimnjak Ø 35cm, 60x60cm.
m
 
g. Dimnjak Ø 40cm, 66x66cm.
m
 
h. Dimnjak Ø 45cm, 75x75cm.
m
 
i. Dimnjak Ø 50cm, 80x80cm.
m
 
j. Dimnjak Ø 55cm, 90x90cm.
m
 
k. Dimnjak Ø 60cm, 95x95cm.
m
 
l. Dimnjak Ø 70cm, 108x108cm.
m
 
5.15.18. "Zidanje YU troslojnog montažnog jednostrukog dimnjaka sa ventilacijom prečnika dimnjačkog kanala 13,5 cm, spoljnih dimenzija 29x41 cm, „Građevinar“ Bačka Palanka. Preko temelja montirati dimnjak. Šamotnu dimnjačku cev smaknuti za 16,5 cm u odnosu na blok omotača, podbetoniranjen prve cevi. Cevi dimnjaka spajati sa produžnim malterom razmere 1:2:6, preko ovlažene cevi. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili slično upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline, preko suve i obrisane cevi. Debljina spoja cevi je 7 mm. Debljina spoja blokova omotača je 10 mm. Na sastavima blokova omotača oko cevi omotati dilataciono uže od mineralne vune, sa preklopom od 5 cm. Uže od mineralne vune omotati oko priključka za dimnjačka vratanca i svakog priključka da se omogući dilatacija, odnosno da dimnjačka cev radi nezavisno od omotača. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta, mineralna vuna, Stiropor) i zaliti betonom, da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. Između betonske ploče i dimnjačke cevi ostaviti prekid za svakih m1 visine dimnjaka po 2 mm visine, minimalno 30 mm. Prekid prekriti bakarnim ili olovnim limom debljine 1,5 mm. Dimnjak završiti elementom „Venturius“ za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka."
Obračun po m.
a. Dimnjak Ø 13,5cm, 29x41cm.
m
 
b. Dimnjak Ø 16cm, 36x48cm.
m
 
c. Dimnjak Ø 20cm, 40x54cm.
m
 
d. Dimnjak Ø 25cm, 50x64cm.
m
 
e. Dimnjak Ø 30cm, 55x70cm.
m
 
f. Dimnjak Ø 35cm, 60x77cm.
m
 
g. Dimnjak Ø 40cm, 66x84cm.
m
 
h. Dimnjak Ø 45cm, 75x93cm.
m
 
i. Dimnjak Ø 50cm, 80x99cm.
m
 
j. Dimnjak Ø 55cm, 90x115cm.
m
 
k. Dimnjak Ø 60cm, 95x120cm.
m
 
5.15.19. "Zidanje YU troslojnog montažnog dvostrukog dimnjaka prečnika kanala 2x16 cm, spoljnih dimenzija 36x64 cm, „Građevinar“ Bačka Palanka. Preko temelja montirati dimnjak. Šamotnu dimnjačku cev smaknuti za 16,5 cm u odnosu na blok omotača, podbetoniranjen prve cevi. Cevi dimnjaka spajati sa produžnim malterom razmere 1:2:6, preko ovlažene cevi. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili slično upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline, preko suve i obrisane cevi. Debljina spoja cevi je 7 mm. Debljina spoja blokova omotača je 10 mm. Na sastavima blokova omotača oko cevi omotati dilataciono uže od mineralne vune, sa preklopom od 5 cm. Uže od mineralne vune omotati oko priključka za dimnjačka vratanca i svakog priključka da se omogući dilatacija, odnosno da dimnjačka cev radi nezavisno od omotača. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta, mineralna vuna, Stiropor) i zaliti betonom, da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. Između betonske ploče i dimnjačke cevi ostaviti prekid za svakih m1 visine dimnjaka po 2 mm visine, minimalno 30 mm. Prekid prekriti bakarnim ili olovnim limom debljine 1,5 mm. Dimnjak završiti elementom „Venturius“ za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka."
Obračun po m.
a. Dimnjak Ø 2x16cm, 36x64cm.
m
 
b. Dimnjak Ø 2x20cm, 40x73cm.
m
 

5.15.20. "Nabavka i izrada troslojnog etažnog montažnog YU dimnjaka prečnika kanala 16 cm, spoljnih dimenzija 29x29 cm, „Građevinar“ Bačka Palanka. Cev etažnog YU dimnjaka izrađena je od plemenitog čelika, otpornog prema koroziji, termo izolacije i plašta od lakog betona, sa niskom specifičnom gustinom. Plašt od lakog betona spaja se u spratu samo sa jednom sastavnom fugom i ona se prekriva etažnom pločom. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta, mineralna vuna, Stiropor) i zaliti betonom, da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. Dimnjak završiti elementom „Venturius“ za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. Dimnjak sa priključcima izvesti po detaljima, projektu i uputstvu proizvođača."

Obračun po m.
a. Dimnjak Ø 16cm, 29x29cm.
m
 
b. Dimnjak Ø 20cm, 33x33cm.
m
 
5.15.21. "Zidanje sabirnih dimnjaka, tipa „Šund“, preseka 25x45 cm produžnim malterom. Pre početka zidanja spojnice dobro pokvasiti i paziti da malter ne iscuri, da unutrašnjost kanala ostane glatka. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju da se obezbedi rad dimnjaka, usled zagrevanja. Po završenom zidanju dimnjaka kroz svaku etažu izvršiti ispitivanje zaptivenosti spojnica, propuštanjem dima kroz otvor priključka ili vratanca. Na vrhu dimnjaka izvesti dimnjačku kapu, isisivač. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak i pomoćna skela."
Obračun po m.
 
m
 
5.15.22. "Zidanje samostalnih dimnjaka punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6, po projektu i detaljima. U toku zidanja sa unutrašnje strane malterisati kanal. Sa spoljne strane očistiti spojnice i fugovati ih. U cenu ulazi i pomoćna skela, šupljine se ne odbijaju."
Obračun po m³.
 
 
5.15.23. "Zidanje YU slobodno stojećeg dimnjaka YU.D.IMS 35 dimenzija 100x100 cm, a prečnika dimnjačkog kanala 35 cm, „Građevinar“ Bačka Palanka. Preko temelja montirati dimnjak. Dimnjak izvesti od šamotnih cevi debljine 35 mm termoizolacije od mineralne vune debljine 80 mm i prefabrikovano armirano betonskih elemenata, koji čine plašt. Elemente prednapregnuti na licu mesta, u toku montaže. Na vrhu postaviti dimnjačku kapu i zaštitnik. Sa spoljne strane montirati metalne lestve sa ogradom i gromobranskom instalacijom. Radove izvesti po tehničkim podacima i uputstvu proizvođača."
Obračun po m.
a. Dimnjak Ø 35cm.
m
 
b. Dimnjak Ø 40cm.
m
 
c. Dimnjak Ø 45cm.
m
 
d. Dimnjak Ø 50cm.
m
 
e. Dimnjak Ø 55cm.
m
 
f. Dimnjak Ø 60cm.
m
 
g. Dimnjak Ø 70cm.
m
 
h. Dimnjak Ø 80cm.
m
 
5.15.24. Malterisanje dimnjaka od opeke produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, „jedinice“. Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom i perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“. U cenu ulazi i pomoćna skela."
Obračun po m².
 
 
5.15.25. "Malterisanje dimnjaka od opeke produžnim malterom u jednom sloju, u tavanskom prostoru. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, „jedinice“. Podlogu pokvasiti i naneti sloj. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“. U cenu ulazi i pomoćna skela."
Obračun po m².
 
 
5.15.26. "Fugovanje dimnjaka od opeke cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti."
Obračun po m².
 
 
5.15.27. "Dersovanje dimnjaka od opeke produžnim malterom. Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Po završenom dersovanju lice očistiti."
Obračun po m².
 
 
   
   

Koliko je po vašem mišljenju važna obnova i modernizacija železnice?  

Veoma je važna možda i važnija od drugh problema - 59.4%
Jednako je važna kao i ostali problemi u državi - 34.4%
Manje je važna - 3.1%
Nije važna - 3.1%

Total votes: 32
The voting for this poll has ended on: 26 avg 2013 - 08:00
   
   
   
   
   
© 2006-2012. NP Network doo